Våra tjänster

Tjänster

  • Asfaltering – rivning av gammal asfalt, justering och nyasfaltering av parkeringsytor, vägar och gångvägar samt asfaltering av “potthål”.
  • Markjusteringar – runt hus, runt nyasfalterade ytor, trädgårdar etc
  • Dräneringsarbeten- dränering och isolering av husgrunder, avledning av regnvatten från hängrännor till dagvattenbrunn eller stenkista.
  • Stubbfräsning – tar bort stubben från platsen där den inte ska vara!

Nolast har samarbetspartners inom:

  • Gjutning av garage och husgrunder
  • All sorts rivning
  • Mur och plattsättning
  • Stora asfalteringar
  • Sopning av mark med maskin